HIFU廣告不告訴你的真相

, 健康, 生活

呢排真係全城Hifu熱,睇各大美容中心嘅廣告都不約而目係sell HIFU,身邊唔少女性朋友都心郁郁想試/已經試左,當然我都唔例外,始終靠樣搵食,keep住緊緻嘅皮膚係好緊要嫁麻。不過,當全世界都講緊Hifu嘅時候就要小心啦,始於坊間咁多間大大小小美容中心,質素參此不齊,個個都想食Hifu呢條水,間間都話自己個部係最新一代Hifu,廣告就只會一味吹捧Hifu到底有幾好有幾好,無缺點無副作用,人生必做療程之類,事實係咪真係咁勁?Well~等我揭露廣告唔會話你知嘅Hifu真相啦

hifu-mds-%e8%86%a0%e5%8e%9f%e6%bf%80%e6%b4%bb-%e6%8b%89%e6%8f%90-%e6%b0%b4%e5%8e%9f%e5%85%b1%e7%94%9f2 

1.Hifu唔係無副作用

Hifu原理係將高能量聚焦到真皮層至筋膜層,從而刺激真皮層膠原增生同提拉筋膜層。由於hifu係一樣高能量聚焦激活嘅技術,而且能量係以直點線式發射,所以有好多位置要特別避開,特別係眼周圍,因為眼皮/眼肚嘅皮膚好薄,如果機頭太近眼嘅位置,就會有打花眼球嘅風險。

2.Hifu係揸左麻醉都仍然好痛

Hifu痛就好多人都知,坊間有好多美容中心就會聲稱會搽麻膏,等做嘅時候客人就唔覺痛。錯錯錯,又一謬誤!Hifu係真皮層層面嘅激活及提拉技術,所以痛唔係表面嘅痛咁簡單,係真皮層入面嘅痛,搽麻膏只麻醉表層嘅痛,所以呢,搽麻膏最大嘅作用只係令你心理好過D。

hifu-mds-%e8%86%a0%e5%8e%9f%e6%bf%80%e6%b4%bb-%e6%8b%89%e6%8f%90-%e6%b0%b4%e5%8e%9f%e5%85%b1%e7%94%9f3

3.做完Hifu皮膚好乾,保濕mask靠唔住

Hifu同Laser一樣做完都會令皮膚好乾,因為熱力令皮膚水份蒸發,好多人以為番屋企敷多幾塊保濕mask就夠,其實錯哂!保濕mask只可以做到表皮層嘅保濕,水份根本就入唔到真皮層,所以做完Hifu激活膠原之後,就要把握黃金時間做返大量補水的療程,即刻將水份導入真皮層,咁樣先真正有效為皮膚補充足夠水份!有足夠水份仲可以令增生膠原生得更靚,減慢膠原流失添!
對於追求靚,女人又點會咁易滿足,當全世界都瘋狂緊Hifu嘅時候,其實已經有廠商上靜靜雞咁推出一種比Hifu更新更有效嘅技術—MDS膠原激活技術。MDS是全段式膠原激活技術,同傳統Hifu用嘅點線式技術唔同,而係螺旋式,能量就可以平均咁聚焦到真皮層至筋膜層;其次,由於MDS係全段式技術,所以就唔似傳統Hifu需要換機頭,可以一次過全段激活真皮層嘅膠原增生,同時收緊筋膜層,提升輪廓,療程時間大大縮短;再加上MDS獨家觸感紓緩技術,以螺旋式發射能量,過程無痛安心好多。

由於MDS係最新研發嘅技術,廠商為左可以更好咁monitor質素,香港只係獨家授權左一間醫學美容中心可以做,聽聞BOOKING都幾full,真係一位難求。作為有精明有眼光嘅女人,用差唔多價錢,有得揀梗係揀最新啦!

想睇更多…

HIFU價錢陷阱多,教你識破隱藏收費
水原共生硬拼膠原自生 兩大療程點揀好? 

 

related_posts_givenid6